top of page

haveno-kun CHARACTOR DESIGN


ART DIRECTOR: SHU SASAKI(PERIMETRON)

DESGINER & GRAPHIC-ER: MOMOKA KUROSAWA(PERIMETRON)

bottom of page