Numero × Emplio Armani


Music: Daiki Tsuneta (PERIMETRON)

Dancer: Koharu Sugawara